Obec StebníkEbr obce
Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

PSK Pripomienkovanie

Natur pack

Stebník 

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Založil ju šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. V stredoveku patrila k panstvu Makovica. Sakrálna dominanta, gréckokatolícky chrám, pochádza z roku 1838. Dnes tu žije 308 obyvateľov, ktorým je k dispozícii pomerne dobré občianske vybavenie. Obec je zriaďovateľom materskej školy. Je tu futbalové, tenisové a detské ihrisko, dom smútku, hasičská zbrojnica a pohostinstvo. V obci pôsobí ZO JDS Slovenska, SZPB, DHZ, KST TJ Magura Stebník a PZ Magura Stebník. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Magura. Krásna príroda v spojení s ľudovou architektúrou, ktorá sa dodnes zachovala v obci, a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@stebnik.sk

Plagát zápis deti do MŠ

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023
Vážení občania

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

error loading iconČítaj viac tu...

Obnovte si svoj dom vďaka plánu obnovy

error loading iconViac informácií z Plánu obnovy tu...

Plagát koncert

IhriskoIhriskoIhrisko

Januárová kampaň Zatoč s odpadom sa zameria na udržateľnú módu

Viac informácií tu...

Fúra zvoz
aplikácia pre mobilné telefóny

 Spoločnosť FÚRA s.r.o. ponúka pre občanov možnosť bezplatnej mobilnej aplikácie "Fúra zvoz". Aplikácia je dostupná v Google play aj App Store.

Fúra - Zber je mobilná aplikácia, ktorá informuje používateľov o nadchádzajúcich termínoch zberu určitého druhu odpadu smetiarskym autom v ich meste, podrobné informácie o jednotlivých druhoch odpadu, prehľadné zobrazenie najbližších termínov zberu odpadu vo vybranej obci. Jednotlivé druhy odpadu sú farebne odlíšené.

Link na stiahnutie aplikacie:

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details...

App Store:
https://apps.apple.com/sk/app/f%C3%BAra-zvoz/id1534546307...

 

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Aj naša materská škola sa zapojila do výsadby stromov

 Viac sa dozviete tu klik...

Tyždeň mobilty

Tyždeň mobiltyTyždeň mobilty

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconOkresné riaditeľstvo PZ v Bardejove upozorňuje ...

 

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena a doplnok č.1
Územného plánu obce Stebník

Ikona pdfCelé oznámenie tu..

 

Link na Zmeny a doplnky č.1...klik

Zverejnené 30.03.2022

Oznamenie

o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Stebník

Obec Stebník, ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce  Stebník, príslušná   podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o z n a m u j e
v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona verejnosti, že verejné  prerokovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Stebník s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa
31. marca 2022 ( vo štvrtok ) o 14,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Stebníku.
Návrh riešenia  je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Stebníku každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na webovom sídle obce: www.stebnik.sk

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu :
Obec Stebník
Stebník 11,  086 33 Zborov ,
okr. Bardejov ,
IČO: 00322601

alebo emailom na adresu :
stebnik@stebnik.sk

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - textová časť

Intravilán

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Intravilán

 

Extravilán

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Extravilán

 

Doprava

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Doprava

 

Technické vybavenie

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Technické vybavenie

 

Zverejnené 18.03.2022

Pomoc Ukrajine

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Vážené Stebníčanky a Stebníčania,

chcem sa týmto všetkým, ktorí prispeli poďakovať za doteraz vyzbieranú materiálnu pomoc. Materiál, ktorý sa už vyzbieral zatiaľ zostane v Stebníku, nie ako som pôvodne oznámil, že pôjde do Sniny. V prihraničných obciach je aktuálne potravinového materiálu dostatok. Vyzbieraný materiál využijeme v prípade, že v obci ubytujeme občanov Ukrajiny. Alebo v rámci potreby okolitých obcí. Včera bola takto vyzbieraná pomoc v Becherove presunutá do Nižnej Polianky, kde prišlo 17 ľudí(ženy s deťmi).

error loading iconČitaj viac...

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií tu...

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií tu...

 

Nestaňte sa obeťou obchodnikov s ľuďmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

error loading iconViac informácií tu...

 

Informácia!!!

pre poskytovateľov ubytovania utečencom z Ukrajiny bol spustený rezervačný systém Bookio, žiadame jednotlivých poskytovateľov ubytovania, aby sa registrovali cez webovú stránku

https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Zároveň žiadame poskytovateľov ubytovania pre utečencov, aby svoje kapacity pravidelne aktualizovali pri každom ubytovaní a odubytovaní, keďže dostupnosť voľných lôžok v ubytovacom zariadení po registrácií je online zdieľaná.

 

Oznamenie

Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnky č.2
územného plánu obce Zborov“

Link tu...

Zverejnené 04.03.2022

Petična akcia za viac volebných obvodov.

Až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z nášho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nezávisí to iba od volebných výsledkov, ale aj od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov.

Je tomu tak už od roku 1998, odkedy Slovensko tvorí jeden volebný obvod. Výsledok veľmi dobre poznáme. Slovensko patrí medzi tých niekoľko málo krajín sveta, ktoré spočítame na prstoch dvoch rúk, kde je jeden volebný obvod pre celú republiku. Aj preto zloženie parlamentu závisí od úzkych straníckych centrál, a nie od volieb v regiónoch. Stratu legitimity a prepojenia s územím nahradila silný vplyv straníckych centrál.

error loading iconList pokračovanie tu...

 

error loading iconPetičný hárok tu...

 

error loading iconPlagát volebné obvody tu...

 

Vážení akcionári.

Všetci obyvatelia Slovenska zaregistrovali, že ceny elektriny, plynu a uhlia prudko rastú. Vzhľadom na to, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci svojej činnosti pracuje s energiami, bolo nevyhnutné pristúpiť ku zvýšeniu ceny vodného a stočného. Koncové ceny elektriny, plynu aj vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, má v rukách Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Informáciu o nových cenách vodného a stočného, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uplatní od 1.3.2022 nájdete tu:

Link tu...

Spolok pre obnovu dediny

Spolok pre obnovu dediny
a Obec Miklušovce

Vyhlásenie 8. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Obec Miklušovce a Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2022

 

error loading iconPlagát, ciele súťaže a viac informácií nájdete tu...

 

Nový program vývozu odpadu

error loading iconProgram vývozu tu...

 

Logo psk

Názov projektu: Výmena sakrálneho objektu – kríž na cintoríne
Prijimateľ podpory: Obec Stebník
Výška dotácie: € 1 000,00
Projekt je podporený z rozpočtu PSK

Výmena križ Výmena križ Výmena križ Výmena križ

Výmena križ

Logo rozvoj vidieka
Názov projektu:
Areál detského ihriska v obci Stebník

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Číslo výzvy: MAS_032/7.4/2
Kód projektu: 309070Y707
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozvoj základných služieb v obci Stebník a zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov na vidieku, prostredníctvom vybudovania detského ihriska. Zámerom obce je vybudovať v obci areál detského ihriska, ktoré spĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre využitie obyvateľov ako aj návštevníkov obce. Ihrisko bude verejne prístupné. Snahou obce je cieľavedome vypĺňať voľný čas detí, mládeže a dospelých, a to hlavne pohybovými aktivitami, ktoré prispievajú k rozvoju ich fyzickej a tým aj psychickej kondície, zapájanie detí, mládeže a dospelých do spoločných činností a zároveň preventívne pôsobí proti ich sociálnej izolácii a rôznym závislostiam.
Predmet projektu: Predmetom projektu je vybudovanie detského ihriska na parcele 477/1 v obci Stebník.
Trvanie projektu: 6/2021– 6/2021

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 29 459,96EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európa investuje do vidieckych oblastí.

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 81 63

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail:

Obecný úrad:
stebnik@stebnik.sk

Starosta:
starosta@stebnik.sk

Hlavný kontrolór:
hk@stebnik.sk

Materská škola:
msstebnik@stebnik.sk

Telefón Materská škola:
+421 948 150 884

Školská jedáleň:
sjstebnik@stebnik.sk

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Online kamera

Kamera ikona

Neoficiálna stránka

Margaretka

Z tvorby
Petra Masleja

Kamera ikona

MAS Horná Topľa

Kamera ikona

Kam po základnej škole?

Kamera ikona

Plavecká škôlka v Bardejove

Kamera ikona