Obec StebníkEbr obce
Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

PSK Pripomienkovanie

Natur pack

Stebník 

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Založil ju šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. V stredoveku patrila k panstvu Makovica. Sakrálna dominanta, gréckokatolícky chrám, pochádza z roku 1838. Dnes tu žije niečo vyše 300 obyvateľov, ktorým je k dispozícii pomerne dobré občianske vybavenie. V Stebníku funguje ako materská škola tak aj základná škola. Je tu športový areál, nový dom smútku, dostatok obchodov a podnikov služieb. V Stebníku pôsobí ženská spevácka skupina, ktorá svojimi vystúpeniami obohacuje programy kultúrnych slávností v Stebníku i širokom okolí. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Magura. V minulosti tu bol zriadený i pioniersky tábor, ktorý však v súčasnosti nie je v prevádzke. Krásna príroda v spojení s ľudovou architektúrou, ktorá sa dodnes zachovala v obci, a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@stebnik.sk

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bardejov

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 23.06.2022 od 16,00 hod. do odvolania.

error loading iconViac informácií tu...

Informácia
Voľby do orgánov samosprávy obci a krajov
podmienky práva voliť a práva byť volený

error loading iconVoľby do orgánov samosprávy obcí

 

error loading iconVoľby do orgánov samosprávy krajov

 

Certifikat odpad

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena a doplnok č.1
Územného plánu obce Stebník

Ikona pdfCelé oznámenie tu..

 

Link na Zmeny a doplnky č.1...klik

Zverejnené 30.03.2022

Oznamenie

o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Stebník

Obec Stebník, ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce  Stebník, príslušná   podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o z n a m u j e
v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona verejnosti, že verejné  prerokovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Stebník s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa
31. marca 2022 ( vo štvrtok ) o 14,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Stebníku.
Návrh riešenia  je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Stebníku každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na webovom sídle obce: www.stebnik.sk

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu :
Obec Stebník
Stebník 11,  086 33 Zborov ,
okr. Bardejov ,
IČO: 00322601

alebo emailom na adresu :
stebnik@stebnik.sk

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - textová časť

Intravilán

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Intravilán

 

Extravilán

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Extravilán

 

Doprava

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Doprava

 

Technické vybavenie

error loading iconÚzemný plán obce Stebník - Technické vybavenie

 

Zverejnené 18.03.2022

Oznam

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy
Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile.
Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte   >>> klik <<<

Video o virtuálnej karte tu č.1  >>>klik<<<

Video o virtuálnej karte tu č.2  >>>klik<<<

Virtuálnu dopravnú kartu môžete ziskať na tomto odkaze tu   >>>klik<<<

 

Pomoc Ukrajine

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Vážené Stebníčanky a Stebníčania,

chcem sa týmto všetkým, ktorí prispeli poďakovať za doteraz vyzbieranú materiálnu pomoc. Materiál, ktorý sa už vyzbieral zatiaľ zostane v Stebníku, nie ako som pôvodne oznámil, že pôjde do Sniny. V prihraničných obciach je aktuálne potravinového materiálu dostatok. Vyzbieraný materiál využijeme v prípade, že v obci ubytujeme občanov Ukrajiny. Alebo v rámci potreby okolitých obcí. Včera bola takto vyzbieraná pomoc v Becherove presunutá do Nižnej Polianky, kde prišlo 17 ľudí(ženy s deťmi).

error loading iconČitaj viac...

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

error loading iconViac informácií tu...

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

error loading iconViac informácií tu...

 

Nestaňte sa obeťou obchodnikov s ľuďmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

error loading iconViac informácií tu...

 

Informácia!!!

pre poskytovateľov ubytovania utečencom z Ukrajiny bol spustený rezervačný systém Bookio, žiadame jednotlivých poskytovateľov ubytovania, aby sa registrovali cez webovú stránku

https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Zároveň žiadame poskytovateľov ubytovania pre utečencov, aby svoje kapacity pravidelne aktualizovali pri každom ubytovaní a odubytovaní, keďže dostupnosť voľných lôžok v ubytovacom zariadení po registrácií je online zdieľaná.

 

Oznamenie

Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnky č.2
územného plánu obce Zborov“

Link tu...

Zverejnené 04.03.2022

Manuál

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

error loading iconViac informácií tu...

Petična akcia za viac volebných obvodov.

Až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z nášho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nezávisí to iba od volebných výsledkov, ale aj od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov.

Je tomu tak už od roku 1998, odkedy Slovensko tvorí jeden volebný obvod. Výsledok veľmi dobre poznáme. Slovensko patrí medzi tých niekoľko málo krajín sveta, ktoré spočítame na prstoch dvoch rúk, kde je jeden volebný obvod pre celú republiku. Aj preto zloženie parlamentu závisí od úzkych straníckych centrál, a nie od volieb v regiónoch. Stratu legitimity a prepojenia s územím nahradila silný vplyv straníckych centrál.

error loading iconList pokračovanie tu...

 

error loading iconPetičný hárok tu...

 

error loading iconPlagát volebné obvody tu...

 

Vážení akcionári.

Všetci obyvatelia Slovenska zaregistrovali, že ceny elektriny, plynu a uhlia prudko rastú. Vzhľadom na to, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci svojej činnosti pracuje s energiami, bolo nevyhnutné pristúpiť ku zvýšeniu ceny vodného a stočného. Koncové ceny elektriny, plynu aj vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, má v rukách Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Informáciu o nových cenách vodného a stočného, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uplatní od 1.3.2022 nájdete tu:

Link tu...

Spolok pre obnovu dediny

Spolok pre obnovu dediny
a Obec Miklušovce

Vyhlásenie 8. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detí

Obec Miklušovce a Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou:

„ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2022

 

error loading iconPlagát, ciele súťaže a viac informácií nájdete tu...

 

Nový program vývozu odpadu

error loading iconProgram vývozu tu...

 

Logo psk

Názov projektu: Výmena sakrálneho objektu – kríž na cintoríne
Prijimateľ podpory: Obec Stebník
Výška dotácie: € 1 000,00
Projekt je podporený z rozpočtu PSK

Výmena križ Výmena križ Výmena križ Výmena križ

Výmena križ

Logo rozvoj vidieka
Názov projektu:
Areál detského ihriska v obci Stebník

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Číslo výzvy: MAS_032/7.4/2
Kód projektu: 309070Y707
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozvoj základných služieb v obci Stebník a zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov na vidieku, prostredníctvom vybudovania detského ihriska. Zámerom obce je vybudovať v obci areál detského ihriska, ktoré spĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre využitie obyvateľov ako aj návštevníkov obce. Ihrisko bude verejne prístupné. Snahou obce je cieľavedome vypĺňať voľný čas detí, mládeže a dospelých, a to hlavne pohybovými aktivitami, ktoré prispievajú k rozvoju ich fyzickej a tým aj psychickej kondície, zapájanie detí, mládeže a dospelých do spoločných činností a zároveň preventívne pôsobí proti ich sociálnej izolácii a rôznym závislostiam.
Predmet projektu: Predmetom projektu je vybudovanie detského ihriska na parcele 477/1 v obci Stebník.
Trvanie projektu: 6/2021– 6/2021

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 29 459,96EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európa investuje do vidieckych oblastí.

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

error loading iconMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

Kancelária ministra vnútra oznamuje

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať
o existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov.

V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na ulici
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Kontakt:
Telefón: +421517082457
E-mail: pomocobetiam@minv.sk
On-line chat na adrese: https://prevenciakriminality.sk

error loading iconZlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvoreniekontaktných bodov pre obete

 

error loading iconPomoc obetiam - v ktorých mestách nás nájdete

 

Zeleny certifikat

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

error loading iconViac informácií najdete tu...

 

error loading iconOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

error loading iconDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

error loading icon

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

error loading iconUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

error loading iconPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 81 63

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail:

Obecný úrad:
stebnik@stebnik.sk

Starosta:
starosta@stebnik.sk

Hlavný kontrolór:
hk@stebnik.sk

Materská škola:
msstebnik@stebnik.sk

Telefón Materská škola:
+421 948 150 884

Školská jedáleň:
sjstebnik@stebnik.sk

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Online kamera

Kamera ikona

Neoficiálna stránka

Margaretka

Z tvorby
Petra Masleja

Kamera ikona

MAS Horná Topľa

Kamera ikona

Kam po základnej škole?

Kamera ikona

Plavecká škôlka v Bardejove

Kamera ikona