Genealógia / Ґенеалоґія / Genealogy

Kliknutím na ikonku vľavo prejdete k úvodnej tabuľke. Sú v nej zobrazené mená rodín, ktoré žili v Stebníku za posledných viac ako 250 rokov. K jednotlivým rodinám sú priradené príbytky, v ktorých bývali. Čísla príbytkov sú také ako ich poznáme aj dnes. Posledné prečíslovanie domov bolo okolo roku 1930. Predtým boli domy číslované rovnako ako dnes - smerom zdola nahor po ľavej strane potoka, potom zhora dole po jeho pravej strane. Rodiny sú označené tromi spôsobmi. Dnešným číslom sú označované rodiny v príbytkoch postavených po roku 1930 a v príbytkoch, ktoré korešpondujú so sčítacími hárkami z roku 1869. Druhú skupinu tvoria rodiny, o ktorých nevieme presne kde stali ich príbytky ale existujú pre ne sčítacie hárky. Tieto príbytky sú označované skratkou mena a poradovým číslom. Tretiu skupinu tvorí zoznam rodín o ktorých sa z dostupných materiálov nedá určiť v ktorom príbytku bývali. Všetky také rodiny alebo iba časti takýchto rodín sú zoskupené podľa mena a sú uvedené v "príbytku" označenom počiatočným písmenom Y a skratkou mena rodiny.
Pri takto rozsiahlej práci sa zrejme nedá vyhnúť menším či väčším nepresnostiam a chybám. Ak by ste v týchto zoznamoch zistili nepresnosť alebo chceli by ste ešte niečo doplniť napíšte mi, prosím, na adresu peter.varchol@gmail.com.

Стиском мышы на іконку вліво перейдете на першу странку. На странкі найдете мена родин, котры в Стебнику жыли за посліднїх выше 250 років. К родинам присуджены будинкы в котрых бывали. Чісла будинків такы як іх познаме і днеска. Посліднє перечіслуваня будинків было коло року 1930. Перед тым были будинкы чіслуваны так як і днеска - здолы горі по лівій страні потока, потім згоры долов по його правій страні. Родины означены трьома способами. Днешні чісла мают будинкы поставлены по року 1930 і будинкы котры уж стояли в року 1869 коли было уж модерне зрахування людий, худобы і маєтку. В другій ґрупі родины о котрых не знаме де бывали але гарок з року 1869 найденый. Тоты будинкы значены двома буквами одводжеными од мена родины і єдным чіслом. Третя група зоставлена з родин або части родин єднакого мена, о котрых не знаме де бывали. Вшыткы тоты родины в єднім "будинку" а його означіння зачінат буквов Y і двома буквами одводжеными од мена.
При такім велекім чіслі будинків і людий є дост можне, же сем там найдете і хыбу. Як бы сте таку хыбу нашли або хотіли бы сте іші дашто доповнити напиште, прошу, на адресу peter.varchol@gmail.com.

Click the icon to the left to navigate to the opening table. Here you can find names of the families that have lived in Stebník for more than 250 years. Families are associated with houses they used to live in. The numbering follows current system as it is today. The last renumbering was around 1930. Previously, the houses were numbered just like today - from the bottom up on the left side of the stream, then from the top down to the right. Families are marked in three distinct ways. Current numbering is used for families in houses that were built after 1930 that correspond to census sheets from 1869. The second group consists of families about whom we do not know exactly where their homes have been, but they are part of the census sheets. These homes are referred to by the abbreviation of the name and serial number. The third group is a list of families that was not possible to identify in which house they lived in. All such families or parts of such families are grouped by name and are listed in the "lodge" marked with the initial the letter Y and the abbreviation of the name of the family.
With such extensive work, we cannot avoid some inaccuracies and mistakes. If you have found inaccuracies in these lists or would like to add something, please write to peter.varchol@gmail.com.